no patents on beer! — Denmark

No patents on beer!

Zur Navigation

Denmark

Sidste chance for open source øl-brygning!

7. juni 2017 Den Europæiske Patentorganisation skal om få uger træffe afgørelse om principperne for patenter på planter og dyr

I dag afleverer medlemmer af den internationale koalition ”No Patents on Seeds” en indsigelse ”opposition” mod Carlsbergs og Heinekens såkaldte tredje patent på byg og øl.

Indsigelsen skal behandles af Den Europæiske Patentorganisation (EPO), som i 2016 anerkendte patentet (EP 2575433 B1).
Carlsberg Group og Heineken kræver patenter og ejerskab på maltbyg og øl og hævder, i strid med sandheden, at det er deres ”opfindelse.”
Klagen over patentet støttes af ca. 40 organisationer.

Den konkrete indsigelse mod Carlsbergs tredje patent vil i dag blive overdraget til EPO i München af medlemmer af No Patents on Seeds, der ankommer med hestevogn og en tønde økologisk øl trukket af seks brygger-heste.

Patentet omhandler byg, der skulle være særligt velegnet til at gøre brygningen af øllet billigere.
Maltbyggen er ifølge Carlsberg ikke udviklet via Genetisk Manipulation (GM).
Patentet omtales som det ”tredje patent”, fordi den patenterede byg består af krydsninger mellem bygplanter fra to patenter, omhandlende bygplanter med egenskaber som bl..a skulle betyde færre dårligt smagende stoffer i øllet.
Formålet med det tredje patent er at få en enkelt bygsort med alle de ønskede egenskaber. Patentet dækker i øvrigt både bygplanten, bryggeprocessen og selve øllet.

”Dette patent er åbenlyst absurd. Der er ikke tale om hverken innovation eller noget nyt. Carlsberg har brugt en metode der kaldes ”random mutagenesis”. Det er heller ikke en ny opfindelse der kan patenteres. Det at krydse planter med hinanden er ikke en opfindelse og der skal normalt være tale om en opfindelse, for at der kan opnås ret til patent.
Vi mener, at dette patent er et eksempel på EPOs kontinuerlige undergravning af den Europæiske patentlovgivning. EPO godkender kontinuerligt patenter, som medfører yderligere monopoliseringer af fødevareressourcerne. Ingen skal have monopol på eller kontrol over vores fødegrundlag – det være sig byg, ris eller hvede. ” – siger Erling Frederiksen, Talsmand for No Patents on Seeds, DK og Miljøorganisationen NOAH.

Repræsentanter for de 38 lande der har tilsluttet sig Den Europæiske Patentorganisation, EPO, vil i de sidste dage af juni mødes i Haag, Holland, for at vedtage nogle præciseringer og stramninger i forhold til udstedelse af patenter. Det sker efter mere end ti år pres fra en lang række grønne og civile organisationer.
Vi forventer, at Det Administrative Råd for EPO slår fast, at planter og dyr der er udviklet via krydsninger og udvælgelse (selektion) ikke længere vil kunne patenteres i Europa.
Imidlertid tyder det også på, at Det Administrative Råd vil tillade en lang række undtagelser, således, at f.eks. patenter som det omtalte tredje patent til Carlsberg Group og Heineken også fremover vil kunne patenteres. Man vil tilsyneladende fremover betragte planter (og øl og maltbyg!) der er frembragt ved ”random mutagenesis” som opfindelser. Dermed vil de kunne patenteres.
Mutationer er en forudsætningerne for klodens evolution og skal ikke kunne patenters af industrien.

Det Administrative Råds, hvis formand er danskeren, Jesper Kongstad, direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen, oplæg til vedtagelse er ikke i overensstemmelse med EU-kommissionens udlægning af teksten i deres ”Explanatary Note” af november 2016. Her blev det slået fast, at der kun kan opnås patenter, hvis der er anvendt Genetisk Modifikation – altså, hvor man griber direkte ind i genomet for planter eller dyr (GMO). Europa Parlamentet har ligeledes krævet et totalt forbud mod patenter på konventionel avl og forædling.

”Patenter på konventionel forædling er en trussel mod den globale fødevaresikkerhed. De store firmaer er styret af profitmotivet og ikke af behovene i samfundet som helhed. Patenter på frø kan forhindre traditionelle forædlere i at udvikle planter, der er tilpassede det regionale klima og lokale behov. Der skal sikres frihed til udvikling og forædling. Ejerskab i form af patenter vil sætte en begrænsning på en fri og dynamisk forædling af planter og dyr.
Vi skal have juridisk og politisk sikkerhed for, at friheden til planteforædling ikke bliver begrænset eller ødelagt af patent-rettigheder.” – forklarer Fabian Molina fra Swissaid. (dansk oversættelse ved Erling F.)

Organisationerne bag ”No Patents on Seeds” mener, at konventionel forædling skal være udelukket fra patentering, og at patenter (på planter og dyr) kun må udstedes, når der er anvendt genetisk modifikation.

”Måske serverer vi i dag den sidste omgang ”fri” øl i Europa til medlemmerne af EPO. Hidtil har EPO konsekvent sat deres egne og de store industriers indtjening over de samfundsmæssige interesser. EPO finansierer sig selv ved at udstede patenter.
Et fælles patentsystem kan kun legitimeres, hvis det tjener samfundets interesser som helhed.
Vi anbefaler, at EPO vil ændre kurs og omsider få effektueret forbuddene i EU’s patentlovgivning, fordi det er ønsket fra både forbrugerne, landmændene og forædlerne.” – siger Christoph Then fra No Patents on Seeds. (dansk oversættelse ved Erling F.)

Den Europæiske Patentorganisation , EPO, blev etableret i 1970erne og er siden kun blevet reformeret eller justeret meget nødtørftigt.
EPO er ikke underlagt krav om god forvaltningsskik, offentlighed i forvaltningen, uafhængige afgørelser eller demokratisk kontrol og indsigt.
På møderne i EPO er det kun repræsentanter fra industrien og patent-lobbyen som får lov at deltage.
Organisationer, der varetager forbruger- og miljøinteresser er udelukket fra møder og samlinger i
EPO-regi.

The Patent of Carlsberg and Heineken

The opposition against the patent

Further informations here

Presseskrivelse: København den 29. maj 2017

Den Europæiske Patent Organisation, EPO (Det europæiske Patentkontor), hvis administrative råd har direktøren, Jesper Kongstad, for Patent- og Varemærkestyrelsen som formand, skal 28-29 juni 2017 træffe afgørelse om den fremtidige praksis for udstedelse af patenter på planter og dyr for de 38 medlemslande.

”Patent på liv” spørgsmålet har i offentligheden været drøftet i mere end ti år, og der har været markante protester mod patenter på tomater, broccoli m.m. udstedt til multinationale firmaer som Monsanto.

Desværre er EPO ikke en EU-institution, men en selvejende virksomhed, som lever at at udstede patenter. EPO er derfor ikke omfattet af offentlighed i forvaltningen og alle forhandlinger og alle sagsakter er hemmelige for offentligheden. Heller ikke den danske regering har villet give aktindsigt i patent-forhandlingerne – eller regeringens egen position.

Kun lobbyorganisationen BUSINESSEUROPE har observatørstatus og adgang til EPOs møder. Ingen civile -, miljø -, politiske eller borgerretsorganisationer har adgang.
No Patents on Seeds henvendelse af 28. februar til EPO med konstruktive forslag og anmodning om et møde er ikke blevet besvaret. Heller ikke af ovennævnte Jesper Kongstad.

Vi har i dag den 29. maj 2017 afsendt en fornyet henvendelse til EPO og Jesper Kongstad.

Vi mener, at den fremtidige lovgivning og praksis på patentområdet vil få afgørende betydning for udviklingen i den fremtidige fødevareforsyning og fødevaresektoren i det hele taget.

Det tyder på, at EPO nu vil acceptere, at planter og dyr der udviklet eller forædlet via krydsninger og udvælgelse ikke længere skal være patentbare.

Dette kan betragtes som en lille succes, men der påtrængende behov for yderligere præciseringer for, hvad der kan og ikke kan patenteres. Der er en del ”smuthuller” der skal lukkes, hvis EPO skal leve op til kravene i EU’s lovgivninger på patentområdet. Det er f.eks. nødvendigt at få præciseres, at det kun er genteknologiske processer, der kan være patentbare, og at traditionel eller konventionel forædling ikke må kunne patenteres. Denne klare sondring mangler stadig i EPOs oplæg til ny praksis.

Organisationerne bag No Patents on Seeds mener, at al konventionel avl og forædling skal være udelukket fra patent-barhed, og at patenter på liv skal være begrænset til de metoder der anvendes i genteknologien.
Dette synspunkt støttes også af Europa-Parlamentet og i et officielt notat fra EU-Kommissionen i november 2016.

Forslaget fra EPO til den fremtidige patent-forvaltning indeholder vidtrækkende undtagelser – f.eks. tilfældige mutationer (random mutagenesis), som vil gøre det muligt for EPO at fortsætte med at udstede en lang række problematiske patenter og betragte planter og dyr som opfindelser.
Denne del af forslaget stemmer ikke overens med den udlægning af patentlovgivningen, som blev fremlagt af Europa-Kommissionen i november 2016. Her blev det fastslået, at kun genteknologiske metoder kan betragtes som patenterbare. Altså, hvor der gribes direkte går ind i genomet på planter eller dyr. Også EU-Parlamentet har i en resolution krævet fuldstændig forbud mod patenter på planter og dyr fremstillet ved konventionel avl.

Patenterne på øl, der 2016 blev udstedet af EPO til Carlsberg Group og Heineken, er nylige eksempler på, hvordan smuthullerne allerede udnyttes af virksomheder og EPO.
Efter en forædlingsproces via tilfældige mutationer i maltbygen, så gør Carlsberg og Heineken krav på, at alle bygplanter med disse egenskabet og kvaliteter til brygningen er en opfindelse. Også brygprocessen og øllet er blevet til ”opfindelser”.
Civile organisationer i flere europæiske lande har indledt protester mod patenterne til Carlsberg og Heineken

No Patents on Seeds – Miljøbevægelsen NOAH – www.no-patens-on-beer.org
V/ Erling Frederiksen, tlf.: 28 21 29 89, erling.frederiksen@gmail.com

Presseskrivelse 2017-05-29

Carlsberg beer brands in Denmark:

partner organisations:

media reports: